Contact & Voorwaarden

Contact

Adresgegevens

Marketingfacts BV
Beneluxlaan 2C
3446 GR Woerden
(0348) 485 086
Bank: NL65 RABO 0112 9630 48
KvK: 0915 42 86

Verzend- en leveringsbeleid

Het Marketingfacts Jaarboek wordt na bestelling binnen 24 uur verzonden via onze fulfilment partner MINC. De betalingsmogelijkheden van het Marketingfacts Jaarboek zijn: Ideal en creditcard.

 

Algemene voorwaarden

BBP MEDIA ALGEMENE VOORWAARDEN

1.TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.1 De overeenkomst tussen BBP MEDIA en Opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van Opdrachtgever van de ongewijzigde offerte van BBP MEDIA. Aanvaarding onder voorbehoud of onder afwijkende voorwaarden geldt als een tegenbod, niet als aanvaarding.

1.2 Indien Opdrachtgever niet uitdrukkelijk de offerte aanvaardt, maar wel toestaat dat BBP MEDIA aanvangt met de werkzaamheden, wordt de offerte geacht te zijn aanvaard.

1.3 In geval van tegenspraak tussen de offerte en de algemene voorwaarden prevaleert de offerte.

1.4 Opdrachtgever kan op ieder moment om meerwerk of uitbreiding verzoeken. BBP MEDIA zal de offerte hierop aanpassen, waarna Opdrachtgever opnieuw akkoord dient te gaan zoals in lid 1 en 2 bepaald. Tarieven voor meerwerk zijn zoals bepaald in de prijslijsten van BBP MEDIA op het moment van het verzoek. Een verzoek om minderwerk wordt ter discretie van BBP MEDIA toegewezen.

2. DUUR EN OPZEGGING

2.1 De overeenkomst gaat in op de datum dat BBP MEDIA de aanvaarding ontvangt. In het geval bedoeld in artikel 1 lid 2 is dit de datum dat BBP MEDIA aanvangt met de werkzaamheden.

2.2 De overeenkomst eindigt op de datum vermeld in de offerte, dan wel op de datum dat de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel meerwerk) zijn voltooid. Is voltooiing naar de aard van de werkzaamheden niet te verwachten, dan loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd en mogen beide partijen deze met vooraankondiging van drie (3) maanden schriftelijk opzeggen.

2.3 Opdrachtgever mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen als dat in de offerte is vermeld. Vooruit betaalde vergoedingen worden dan conform de offerte terugbetaald.

2.4 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de andere partij, ook na een schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na verloop van die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

2.5 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. Voor zover wettelijk toegestaan zijn artikel 7:408 leden 1 en 2 BW niet van toepassing.

3. UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

3.1 BBP MEDIA zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Toegezegde deadlines zijn streefdata tenzij anders vermeld.

3.2 Opdrachtgever zorgt voor een tijdige, volledige en juiste aanlevering van benodigde bronmaterialen. Opdrachtgever neemt daarbij de door BBP MEDIA gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen in acht.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid en juistheid van de bronmaterialen en het door BBP MEDIA beoogde gebruik zoals in de offerte omschreven. In het bijzonder dienen bronmaterialen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes. Bij schending van deze bepaling is Opdrachtgever gehouden de schade en kosten geleden door BBP MEDIA volledig te vergoeden.

3.4 BBP MEDIA is niet verplicht de bronmaterialen te onderzoeken op geschiktheid voor de werkzaamheden maar mag bij gebleken onvolkomenheden de werkzaamheden opschorten totdat Opdrachtgever deze geschikt heeft gemaakt. Indien dit leidt tot meerwerk, is BBP MEDIA gerechtigd de offerte hierop aan te passen.

3.5 Wanneer een overeengekomen dienst op afstand wordt verricht, zoals bij publicaties op internet, zal BBP MEDIA zich inspannen de dienst beschikbaar te houden voor afnemers, maar doet zij daarover geen garanties. BBP MEDIA mag de dienst aanpassen indien onderhoud, beveiliging of voortschrijden van de techniek dit redelijkerwijs met zich meebrengt.

3.6 Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst rust bij Opdrachtgever, indien dergelijke misverstanden hun oorzaak vinden in door BBP MEDIA niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen instructies, bronmaterialen of mededelingen van of namens Opdrachtgever.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN PERSOONSGEGEVENS

4.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de inhoud, kanalen en alle andere door BBP MEDIA ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij BBP MEDIA of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in de overeenkomst en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.

4.2 Voor zover nodig voor uitvoering van de overeenkomst verleent BBP MEDIA aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de door BBP MEDIA ingezette online diensten te laten gebruiken door een bevoegd vertegenwoordiger.

4.3 Indien Opdrachtgever toegang krijgt tot persoonsgegevens ten behoeve van de overeenkomst, mag Opdrachtgever deze uitsluitend verwerken binnen de grenzen vermeld in de offerte. Indien BBP MEDIA daarbij als verwerker voor Opdrachtgever optreedt, sluiten partijen voorafgaand een aparte verwerkersovereenkomst. Deze prevaleert boven deze algemene voorwaarden; de offerte prevaleert boven de verwerkersovereenkomst.

4.4 Door het plaatsen op de Website of anderszins beschikbaar stellen aan BBP MEDIA van informatie, verleent Opdrachtgever aan BBP MEDIA een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie in de Media of op de Website.

4.5 Opdrachtgever garandeert dat hij bevoegd is om deze toestemming te verlenen.

5. AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

5.1 De aansprakelijkheid van BBP MEDIA uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot directe schade en gemaximeerd tot het bedrag dat Opdrachtgever onder de overeenkomst heeft betaald aan BBP MEDIA.

5.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten van herstel of vervanging van de niet correct verrichte prestatie. BBP MEDIA is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is hierbij uitgesloten.

5.3 Aansprakelijkheid ontstaat slechts indien Opdrachtgever BBP MEDIA schriftelijk in gebreke stelt, en wel binnen dertig dagen na het moment dat Opdrachtgever redelijkerwijs de schade had moeten kennen. In ieder geval vervalt aansprakelijkheid zes maanden na het ontstaan van de schade.

5.4 Opdrachtgever vrijwaart BBP MEDIA van alle aanspraken van derden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, behalve waar de aanspraak te herleiden is tot een tekortkoming van BBP MEDIA zelf.

6. TARIEVEN EN BETALING

6.1 Voor de overeengekomen diensten zijn de tarieven uit de offerte verschuldigd. Indien geen tarieven zijn vermeld, gelden de tarieven die zijn vermeld op de tarievenlijst van BBP MEDIA die van kracht is op het moment dat uitvoering begon.

6.2 Alle tarieven zijn in Euro’s en exclusief btw.

6.3 Indien de looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, is BBP MEDIA gerechtigd eens per jaar de tarieven te herzien. Artikel 8 lid 3 (wijziging AV) is van overeenkomstige toepassing.

Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd.
6.4 Opdrachtgever en BBP MEDIA kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet BBP MEDIA betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
6.5 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Opdrachtgever aangewezen bankrekening. Opdrachtgever heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Opdrachtgever is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende schade.
6.6 De klant is niet gerechtigd om enige vordering op BBP MEDIA te verrekenen met de door BBP MEDIA in rekening gebrachte bedragen.
6.7 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.8 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtgever is aan BBP MEDIA vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
6.9 In geval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan BBP MEDIA verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of BBP MEDIA buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen.
6.10 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Opdrachtgever en de verplichtingen van BBP MEDIA jegens Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.GEHEIMHOUDING

7.1. Partijen zorgen ervoor dat alle vertrouwelijke gegevens die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst van elkaar ontvangen, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

7.2 Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk als ze door een van de partijen zo zijn gemarkeerd of waarvan van tevoren expliciet is aangegeven dat het vertrouwelijk is. Gegevens zijn daarnaast vertrouwelijk indien de ontvangende partij gezien de omstandigheden had moeten begrijpen dat vertrouwelijkheid verwacht werd.

7.3 Partijen leggen deze verplichtingen tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst

8. OVERIGE BEPALINGEN

8.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst worden bij uitsluiting aangebracht bij de rechtbank Amsterdam.

8.3 BBP MEDIA mag deze algemene voorwaarden eens per kalenderjaar aanpassen. De aanpassingen treden in werking drie maanden nadat zij zijn medegedeeld aan Opdrachtgever.

8.4 Indien Opdrachtgever de aanpassingen niet kan accepteren, dient zij schriftelijk de overeenkomst op te zeggen tegen deze periode. Eventuele vooruitbetaalde vergoedingen worden naar rato gerestitueerd.

8.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BBP MEDIA en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht

zullen nemen.

9. AANVULLENDE BEPALINGEN PRINT MEDIA

9.1 Indien een overeenkomst mede strekt tot het vervaardigen van gedrukt materiaal of opname van bronmaterialen in gedrukte uitgaven van BBP MEDIA (“Print Media”), is daarop het bepaalde uit dit artikel van toepassing, alsook de bepalingen en (aanlever-)condities zoals vermeld op de desbetreffende tariefkaarten, brochures/plusproposities en websites van BBP MEDIA betreffende Print Media. Het bepaalde in de offerte prevaleert boven de overige materialen

met condities.

9.2 BBP MEDIA streeft bij Print Media naar een zo goed mogelijke weergave van de bronmaterialen, maar garandeert geen exacte reproductie. In het bijzonder zijn kleurafwijkingen te allen tijde mogelijk.

9.3 Indien producten en/of reclames van welke aard dan ook in, bij of aan Print Media worden gevoegd en/of gehecht, staat Opdrachtgever er voor in dat deze geen schade veroorzaken aan de betreffende Print Media en ook overigens niet schadelijk zijn in de zin van de wet (art. 6:186 BW, productaansprakeljkheid).

9.4 Indien prijzen voor Print Media gebaseerd zijn op staffels per formaat, geldt dat verschillende formaten niet kunnen worden opgeteld om zo uit te komen bij de voordeligere staffel van een groot formaat.

9.5 Tarieven en staffels gelden uitsluitend voor opdrachten van Opdrachtgever zelf. Het is niet toegestaan om derden te laten profiteren van de voor Opdrachtgever geldende tarieven en staffels door bronmaterialen van Opdrachtgever te combineren met bronmaterialen van derden.

10. AANVULLENDE BEPALINGEN JOBS ADVERTENTIES

10.1 Indien een overeenkomst mede strekt tot zoeken en/of bemiddelen bij het vervullen van vacatures, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

10.2 Doel van de overeenkomst is werkzoekenden en werkgevers tot elkaar te brengen met het oog op het sluiten van arbeidsovereenkomsten en vergelijkbare relaties. BBP MEDIA is nimmer partij bij dergelijke overeenkomsten, en doet geen garanties over het aantal mensen dat onder de overeenkomst reflecteert, noch over de geschiktheid van de mensen die reflecteren.

10.3 Opdrachtgever garandeert dat de te plaatsen vacature daadwerkelijk open staat gedurende de daarin aangegeven periode en een bestaande concrete functie is bij het bedrijf van Opdrachtgever, of een daaraan gelieerd bedrijf. Opdrachtgever zal na het sluiten van de vacature BBP MEDIA zo snel mogelijk informeren.

10.4 BBP MEDIA is nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtgever en een

wederpartij. Uitsluitend Opdrachtgever is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de sluiting en nakoming van deze overeenkomst.

10.5 De aangeleverde bronmaterialen mogen door BBP MEDIA worden ingezet voor de overeengekomen kanalen, alsook andere kanalen onder beheer van BBP MEDIA waar dit relevant is.

10.6 Wanneer Opdrachtgever cv’s van werkzoekenden ontvangt, worden deze aangemerkt als vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in artikel 7.

11. AANVULLENDE BEPALINGEN EVENTS

11.1 Indien een overeenkomst mede strekt tot sponsoring of andere bijdrage aan een evenement verzorgd door BBP MEDIA, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

11.2 BBP MEDIA bepaalt naar eigen inzicht de datum(s), locatie en wijze van invulling van het evenement, en is gerechtigd dit te wijzigen als omstandigheden daar aanleiding toe geven. Bij een wijziging van de datum van het evenement, een wijziging van de tijden met meer dan twee (2) uur, een wijziging van het toegezegde vloeroppervlak met meer dan 25% of een wijziging van de locatie blijft de overeenkomst onverkort van kracht. Opdrachtgever is evenwel gerechtigd de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van 14 dagen na kennisgeving van de wijziging.

Opdrachtgever krijgt in dat geval de reeds door hem betaalde deelnamekosten terugbetaald, zonder enige aanspraak op schadevergoeding en onder aftrek van de kosten van reeds geleverde diensten.

11.3 BBP MEDIA stelt de toegangsprijzen van het evenement vast. Opdrachtgever ontvangt het in de offerte genoemde aantal toegangskaarten zonder meerprijs. Deze kaarten geven tevens toegang voor de periode van opbouw en/of afbraak. BBP MEDIA is te allen tijde gerechtigd toegangskaarten in te trekken en/of de betrokkenen de toegang tot het evenement en/of de locatie te ontzeggen, indien daartoe naar het oordeel van BBP MEDIA gegronde redenen bestaan.

11.4 Opdrachtgever heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de in de offerte genoemde ruimte en andere faciliteiten (hierna: “de Standruimte”). BBP MEDIA zal zich inspannen rekening te houden met door Opdrachtgever vooraf aangegeven wensen daaromtrent, maar bepaalt zelf de best passende faciliteiten. Opdrachtgever is hieraan

gebonden. Bij afwijkingen van meer dan 10% in vloeroppervlak verkrijgt Opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na kennisgeving van het vloeroppervlak op te zeggen. Opdrachtgever krijgt in dat geval de reeds door hem betaalde deelnamekosten terugbetaald, zonder enige aanspraak op schadevergoeding en onder aftrek van de kosten van reeds geleverde diensten.

11.5 Opbouw, afbraak en aan- en afvoeren van goederen (inclusief promotiemateriaal) dient te gebeuren binnen de daartoe aangewezen tijden en zonder bezoekers te hinderen. Opdrachtgever zal bij opbouw, afbraak en gebruik van het vloeroppervlak de huisregels gesteld door BBP MEDIA en de accommodatiebeheerder in acht nemen. Bij schending van het in dit lid bepaalde is BBP MEDIA gerechtigd naar eigen inzicht te beslissen over een oplossing.

De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.6 BBP MEDIA verstrekt Opdrachtgever een aantal toegangskaarten. Een toegangskaart geeft, afhankelijk van de toegekende autorisatie, toegang voor de periode waarin het evenement wordt opgebouwd en ontruimd en/of de datum waarop het evenement plaatsvindt.

11.7 De inrichting van de Standruimte en overige invulling van het evenement door Opdrachtgever dienen bij de opzet en intentie van het desbetreffende evenement te passen. Het is niet toegestaan (gedeelten) van de Standruimte ter beschikking van derden te stellen.

11.8 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze overlast of hinder veroorzaken bij gebruik van de Standruimte, waaronder:

begrepen maar niet beperkt tot geluidsoverlast, belemmering van toe- of doorgang en belemmering van lichtval of uitzicht. Het redelijk oordeel van BBP MEDIA is hierbij bindend. In het bijzonder is het dan ook niet toegestaan om zonder specifieke toestemming van BBP MEDIA

in of bij de Standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van producten;

 • in of bij de Standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur;
  – gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (licht) ontvlambare stoffen, gassen, chemische middelen of radioactieve goederen, te gebruiken tijdens het Evenement of op te slaan in of bij de Accommodatie;
 • buiten of boven de Standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;
 • buiten de Standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden;
 • fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen Standruimte en de inrichting daarvan;
 • entreegelden of andersoortige vergoedingen te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de Standruimte;
  – in of rond de Standruimte activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van BBP Media B.V., schadelijk kunnen zijn voor het evenement, waaronder begrepen maar niet beperkt tot beledigende activiteiten, activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden en activiteiten die het imago van het evenement beschadigen;
 • tijdens het Evenement enig product aan een bezoeker, tegen (nagenoeg) gelijktijdige levering van het verkochte  product, te verkopen, tenzij dit gezien het karakter van het evenement gebruikelijk is;
 • in of rond de Standruimte horeca-activiteiten te ontplooien, anders dan het verstrekken van kleine consumpties aan de bezoekers van de Standruimte.

11.9 Opdrachtgever is verplicht tijdens het evenement zorg te dragen voor het  schoonmaken van de Standruimte. BBP MEDIA draagt zorg voor het schoonmaken van overige ruimtes, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de gangpaden.

11.10 De inrichting blijft voor rekening en risico van Opdrachtgever, BBP MEDIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hieraan veroorzaakte schade.

11.11 Opdrachtgever betaalt BBP MEDIA de deelnamekosten, zijnde alle door Opdrachtgever aan BBP MEDIA verschuldigde kosten in verband met zijn deelname, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten inzake Standruimte, voor zover hiervan niet in de offerte van is afgeweken.

11.12 Indien genoemd in de offerte, verleent BBP MEDIA aan Opdrachtgever het recht om logo’s en ander bronmateriaal van BBP MEDIA te gebruiken ten behoeve van promotie en andere in de offerte genoemde doelen samenhangend met het evenement. de huisstijlregels van BBP MEDIA in acht nemen en uitingen met deze bronmaterialen vooraf ter goedkeuring aan BBP MEDIA voorleggen. In geen geval mag Opdrachtgever de materialen gebruiken op een wijze die

verwarring kan ontstaan bij het publiek.

11.13 Vergoedingen zijn verschuldigd binnen veertien (14) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, ongeacht de datum(s) waarop het evenement plaatsvindt.

11.14 BBP MEDIA is steeds gerechtigd de overeenkomst te annuleren onder opgaaf van redenen. Opdrachtgever krijgt in dat geval de reeds door hem betaalde vergoedingen terugbetaald verminderd met de kosten ter zake van reeds geleverde diensten. De kosten zullen worden berekend tegen de op het moment van annulering geldende tarieven.

11.15 Buiten de in dit artikel genoemde beëindigingsgronden en de in de overige artikelen genoemde opzeggronden, voor

zover die van toepassing zijn op Opdrachtgever, is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de volgende vergoedingsregeling:

 • 100% vanaf 90 dagen voor het evenement
 • 50% tot 90 dagen voor het evenement.

12 OVERMACHT

12.1 BBP MEDIA is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtgever opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door BBP MEDIA niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
12.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van BBP MEDIA zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij BBP MEDIA als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van BBP MEDIA of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van BBP MEDIA.
12.3 Indien BBP MEDIA bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.